У Шепетівці на позачерговому засіданні виконавчого комітету розглянули питання роботи громадського транспорту. Було винесено попередження автомобільному перевізнику ПП «Шепетівське АТП» про неналежне виконання умов договорів на міські перевезення.

«Чо­му по­пе­ред­ження? Для то­го, щоб у ра­зі не­від­новлен­ня на­дан­ня пос­луг ми ма­ли за­кон­не пра­во ро­зір­ва­ти до­го­вір­ні від­но­си­ни! Як­що пе­ре­ве­зен­ня бу­дуть від­новле­ні, то, моя по­зи­ція, що рух гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту має бу­ти по усіх мар­шру­тах. Мож­ли­во, кіль­кість рей­сів на пе­рі­од во­єн­но­го ста­ну мо­же бу­ти мен­шою, але во­ни ма­ють бу­ти від­новле­ні пов­ністю, а не ли­ше ті, які вва­жа­ють­ся рен­та­бель­ни­ми», — за­ува­жив місь­кий го­ло­ва Ві­та­лій Бу­зиль.

Ок­рім то­го, очіль­ник міс­та на­го­ло­сив, що піп­ри­ємс­тво «Ше­пе­тівсь­ке АТП» виг­ра­ло кон­курс і во­но має дот­ри­му­ва­ти­ся умов, а не шан­та­жу­ва­ти міс­то лис­та­ми із вста­нов­ле­ни­ми фак­та­ми «хо­чу пра­цюю, а хо­чу — не пра­цюю».

 

Міська рада з грудня 2020 року, за словами міського голови, жодної заборгованості перед жодним перевізником немає, в тому числі за пільгові перевезенння.

 

«Я не прий­ма­ти­му фак­ти тис­ку на ор­ган са­мов­ря­ду­ван­ня під ку­том «зап­ла­тіть бор­ги ми­ну­лої ка­ден­ції, інак­ше пе­ре­ве­зень не бу­де». Ці пи­тан­ня пот­рібно бу­ло ста­ви­ти ми­ну­лим очіль­ни­ка­ми, ко­ли бу­ло на­ко­пи­че­но по­над 10 міль­йонів гри­вень бор­гів і всі во­ни за­фік­со­ва­ні рі­шен­ня­ми су­дів та зна­хо­дять­ся на при­му­со­во­му ви­ко­нан­ні. Зви­чай­но, в мі­ру над­ходжень і ре­зер­ву кош­тів ми бу­де­мо їх ви­ко­ну­ва­ти. Але шан­та­жу­ва­ти все міс­то, як мі­ні­мум, непра­виль­но», — апе­лю­вав Ві­та­лій Бу­зиль.

Як­що си­ту­ація не змі­нить­ся, місь­кий го­ло­ва заз­на­чає, що вла­да шу­ка­ти­ме но­во­го пе­ре­віз­ни­ка і го­то­ва спів­пра­цю­ва­ти з усі­ма без вик­лю­чен­ня на­да­ва­ча­ми пос­луг з пе­ре­ве­зень.

 

«Єди­на моя ви­мо­га — сум­лінне і пов­не ви­ко­нан­ня до­го­вір­них ви­мог. При­ходь­те та пра­цюй­те!» — під­су­му­вав мер.

Після винесення йому попередження ПП «Шепетівське АТП» звернулося до міського голови з листом, в якому повідомило, що на підприємстві було створено резерв палива, отже, з 27 червня буде відновлено перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. У відповідь перевізник попросив міську владу затвердити оптимізовані графіки руху автобусів по місту, щоб забезпечити економне використання палива.